Ngày 23/06/2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2015-TT-BLĐTBXH (“Thông tư 23”) hướng dẫn thi hành một số điều về ...