Thủ tục chấp thuận của UBCKNN đối với việc đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại SGDCK nước ngoài

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết tại SGDCK nước ngoài;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết chứng khoán tại SGDCK nước ngoài (đối với công ty cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Tổ chức phát hành Việt Nam phải nộp hồ sơ xin chấp thuận của UBCKNN về việc niêm yết tại SGDCK nước ngoài;

2. Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu cần);

3. Bước 3: Sau khi Tổ chức phát hành Việt Nam hoàn tất thủ tục và hồ sơ theo quy định, UBCKNN cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết ra nước ngoài. Trường hợp từ chối, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết ra nước ngoài cấp cho tổ chức phát hành Việt Nam

V. LỆ PHÍ: Không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 30 ngày, kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.