Tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị tăng, giảm vốn công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

2. Biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông, biên bản họp và quyết định của hội đồng quản trị về việc tăng, giảm vốn kèm theo phương án thực hiệ;

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến quý gần nhất;

4. Dự thảo bản thông báo phát hành;

5. Bản cáo bạch, điều lệ công ty (nếu có thay đổi)

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đến UBCKNN;

2. Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung.

3. Bước 3: UBCKNN chấp thuận việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Công văn chấp thuận tăng, giảm vốn công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

V. LỆ PHÍ: không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.