Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (theo mẫu).

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không được tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

3. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

4. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty.

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Công ty nộp tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

2. Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, xem xét tài liệu. Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung.

3. Bước 3: UBCKNN đăng trên trang thông tin điện tử về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: UBCKNN đăng website về việc nhận được tài liệu báo cáo

V. LỆ PHÍ: không có

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.