Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu được lập theo Phụ lục số 01 của Thông tư này.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với trường hợp mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành hoặc quyết định của Hội đồng quản trị thông qua đối với trường hợp mua lại không quá mười phần trăm (10%) trong mỗi mười hai (12) tháng tổng số cổ phần phổ thông hoặc không quá mười phần trăm (10%) trong mỗi mười hai (12) tháng tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành.

3. Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán.

4. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phiếu.

5. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Công ty nộp tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu

2. Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, xem xét tài liệu. Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung.

3. Bước 3: UBCKNN đăng trên trang thông tin điện tử về việc nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của công ty. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: UBCKNN đăng website về việc nhận được tài liệu báo cáo

V. LỆ PHÍ: Không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.