Điều kiện Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

Ngày đăng: 23-Aug-2015

Để Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm, Doanh nhiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có chương trình đào tạo quy định tại Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP gồm các nội dung chủ yếu sau:

  • Kiến thức chung về bảo hiểm;
  • Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;
  • Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
  • Nội dung của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh;   
  • Kỹ năng bán bảo hiểm;
  • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm;
  • Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm

2. Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về  bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm;

3. Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm cho việc đào tạo.

Tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm, kèm theo tài liệu giải trình về kiến thức của cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.