Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán

Ngày đăng: 04-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc tăng, giảm vốn điều lệ; phương án thay đổi tăng, giảm vốn và sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên thông qua

3. Xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức kiểm toán về khoản vốn tăng thêm đối với trường hợp tăng vốn

4. Báo cáo về việc thay đổi cơ cấu sở hữu trước và sau khi tăng, giảm vốn điều lệ

5. Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán thông qua.

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Gửi hồ sơ đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ đến UBCKNN, sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có)

2. Đối với trường hợp tăng vốn:

  • Trước khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ, công ty chứng khoán phải gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo về việc tăng, giảm vốn điều lệ, gồm các tài liệu: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn và phương án huy động tăng vốn đã được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên thông qua.
  • Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo về việc tăng vốn, nếu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không có ý kiến, công ty chứng khoán được thực hiện tăng vốn.
  • Trường hợp tăng vốn bằng hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty chứng khoán phải tuân theo các quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng và có hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
  • Sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn, công ty gửi hồ sơ đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Giấy phép

V. LỆ PHÍ: Không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.