Đề nghị đóng chi nhánh công ty quản lý quỹ

Ngày đăng: 04-Apr-2015
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị chấp thuận đóng chi nhánh trong đó có giải trình rõ lý do

2. Biên bản và Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Biên bản và Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của Chủ sở hữu Công ty quản lý quỹ về việc đóng chi nhánh

3. Phương án xử lý các Hợp đồng quản lý đầu tư đã ký với khách hàng còn hiệu lực.

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ bản gốc

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận lập, đóng cửa chi nhánh đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Quyết định hành chính

V. LỆ PHÍ: Không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.