Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Ngày đăng: 04-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Đối với những trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 • Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Các tài liệu như việc cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán lần đầu
 • Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ

2. Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, hỏng hoặc thay đổi các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán (như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quốc tịch.....):

 • Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn giá trị sử dụng
 • Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Nộp hồ sơ:

 • Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; trường hợp UBCKNN có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đáp ứng điều kiện theo yêu cầu
 • Đối với những trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ phải tuân thủ các điều kiện về hồ sơ, thủ tục như việc cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán lần đầu, kèm theo giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán
 • Đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, hỏng hoặc thay đổi các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán (như giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quốc tịch.....), người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán gửi hồ sơ theo quy định đến UBCKNN đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

2. Nộp lệ phí theo yêu cầu của UBCKNN trước khi nhận chứng chỉ hành nghề:

 • Chuyển khoản vào tài khoản 920.01.029 của UBCKNN mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội (ghi rõ nội dung “nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho .....(tên người được cấp), số chứng minh nhân dân/hộ chiếu...)
 • Hoặc nộp trực tiếp tại Ban Kế hoạch Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan đại diện UBCKNN tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận chứng chỉ hành nghề: người được cấp chứng chỉ hành nghề phải nhận trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản (có xác nhận của cơ quan công chứng) cho cá nhân, tổ chức khác nhận hộ tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Chứng chỉ

V. LỆ PHÍ: 1.000.000 VNĐ

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp l

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.