Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Ngày đăng: 04-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương nơi cá nhân đó cư trú hoặc tổ chức nơi cá nhân đó đang làm việc trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ

3. Phiếu Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ, kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng

4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có);

6. Bản sao hợp lệ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các văn bằng được phép miễn giảm chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán

7. Kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp

8. Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

9. Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ phải bổ sung tài liệu do tổ chức có thẩm quyền xác nhận, chứng minh người đề nghị cấp chứng chỉ đã có đủ năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (trừ các trường hợp được miễn giảm)

10. Đối với người nước ngoài, Sơ yếu lý lịch được xác bởi cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ.

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Nộp hồ sơ: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; trường hợp UBCKNN có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đáp ứng điều kiện theo yêu cầu

2. Nộp lệ phí theo yêu cầu của UBCKNN trước khi nhận chứng chỉ hành nghề:

 • Chuyển khoản vào tài khoản 920.01.029 của UBCKNN mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội (ghi rõ nội dung “nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho .....(tên người được cấp), số chứng minh nhân dân/hộ chiếu...)
 • Hoặc nộp trực tiếp tại Ban Kế hoạch Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan đại diện UBCKNN tại Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nhận chứng chỉ hành nghề: người được cấp chứng chỉ hành nghề phải nhận trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản (có xác nhận của cơ quan công chứng) cho cá nhân, tổ chức khác nhận hộ tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Chứng chỉ

V. LỆ PHÍ: 1.000.000 VNĐ

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VIII. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
 • Chưa từng bị UBCKNN xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc đã chấp hành xong quyết định xử phạt sau một (01) năm, trong trường hợp bị xử phạt.
 • Có trình độ đại học trở lên;
 • Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp;
 • Có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, bao gồm: Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán, Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán, Chứng chỉ Phân tích và Đầu tư chứng khoán, Chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được cấp cho cá nhân đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Các điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán
 • Có các chứng chỉ chuyên môn: Chứng chỉ Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

3. Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được cấp cho cá nhân đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Các điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;
 • Có chứng chỉ chuyên môn Quản lý quỹ và tài sản;
 • Có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại trừ những trường hợp đã có chứng chỉ quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst), CIIA (Certified International Investment Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants) hoặc đã có bằng thạc sỹ kinh tế, tài chính - kế toán, ngân hàng, chứng khoán tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính - kế toán, ngân hàng, chứng khoán tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cần có tối thiểu một (01) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Những người có các văn bằng, chứng chỉ sau đây được miễn giảm một hoặc một số chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán:

 • Bằng Tiến sỹ kinh tế, chứng chỉ quốc tế CIIA (Certified International Investment Analyst) hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II) trở lên, được miễn giảm Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán; Chứng chỉ Phân tích và Đầu tư chứng khoán; Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;
 • Bằng thạc sỹ kinh tế, chứng chỉ quốc tế ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), chứng chỉ CPA (Certified Public Accountants)  hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi CFA bậc I (Chartered Financial Analyst level I) được miễn giảm Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán, Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;
 • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài được miễn giảm tất cả chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, ngoại trừ Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.