Đăng ký lập quỹ công chúng

Ngày đăng: 04-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đăng ký lập quỹ

2. Báo cáo tóm tắt về kết quả đợt chào bán kèm theo bản xác nhận của Ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán

3. Danh sách nhà đầu tư ghi rõ họ tên nhà đầu tơ, số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, số tài khoản ngân hàng (nếu có), địa chỉ liên lạc đối với nhà đầu tư cá nhân hoặc trụ sở của tổ chức, số lượng đơn vị quỹ và tỷ lệ sở hữu, ngày đăng ký sở hữu

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ bản gốc

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Công ty quản lý quỹ phải gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo kết quả chào bán và đăng ký lập quỹ

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Giấy chứng nhận

V. LỆ PHÍ: Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (mức phí tính theo quy mô vốn):

1. Từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ;

2. Từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ;

3. Từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VIII. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Có ít nhất một trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tham gia góp vốn;

2. Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam. Giá trị chứng chỉ quỹ đã bán so với mức vốn dự kiến huy động của Quỹ phải vượt một tỷ lệ tối thiểu đã được quy định rõ trong Điều lệ Quỹ và Bản Cáo bạch. Tỷ lệ tối thiểu này phải không thấp hơn 80% mức vốn dự kiến huy động của Quỹ trong đợt chào bán

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.