Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở (theo mẫu);

2. Giấy ủy quyền của tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở cho chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện cung cấp dịch vụ phân phối chứng chỉ quỹ mở (theo mẫu);

3. Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ; bản sao có chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc các tài liệu tương đương của các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ mở;

4. Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ (theo mẫu);

5. Danh sách và bản cung câp thông tin nhân sự có chứng chỉ môi giới chứng khoán (theo mẫu);

6. Quy trình nghiệp vụ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 Thông tư 183/2011/TT-BTC;

7. Văn bản chấp thuận hoặc ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép cung cấp dịch vụ đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở (nếu có).

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đến UBCKNN;

2. Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung hồ sơ;

3. Bước 3: UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ

V. LỆ PHÍ: Không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VIII. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Là ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại;

2. Tại thời điểm đăng ký hoạt động, có ít nhất một địa điểm kinh doanh được lựa chọn là địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ đáp ứng quy định:

  • Là địa điểm kinh doanh hợp pháp của đại lý phân phối theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện;
  • Có ít nhất hai (02) nhân viên có chứng chỉ Môi giới chứng khoán; hoặc đã thi đạt trong kỳ thi sát hạch chứng chỉ Môi giới chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức; hoặc là người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài và đã có Chứng chỉ chuyên môn Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam;
  • Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết, phục vụ cho việc phân phối chứng chỉ quỹ mở như sau: Có thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính hỗ trợ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ và quản lý dữ liệu thông tin về nhà đầu tư. Cơ sở dữ liệu thông tin về nhà đầu tư phải được lưu trữ, quản lý độc lập, không chia sẻ với các bộ phận khác; Có hệ thống kho két nhằm bảo quản, lưu giữ tài liệu, chứng từ, lệnh giao dịch, chỉ thị thanh toán của khách hàng; Có hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và chuyển lệnh được duy trì thông suốt khi có sự cố xảy ra.

3. Có quy trình nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ, bao gồm nghiệp vụ tìm hiểu và nhận biết khách hàng và người thụ hưởng, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền nhằm tuân thủ các quy định trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, quy tắc đạo đức nghề nghiệp mà nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư này, quy định nội bộ nhằm ngăn ngừa hành vi giao dịch muộn sau thời điểm nhận lệnh (late trading), ngăn ngừa hành vi đầu cơ lợi dụng chênh lệch thời gian, lợi dụng việc định giá sai đơn vị quỹ (market timing) theo thông lệ quốc tế.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.