Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Ngày đăng: 04-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nộp cho UBCKNN hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký:

 • Giấy đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán
 • Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất, trừ trường hợp công ty chứng khoán mới thành lập

2. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nộp cho UBCKNN hồ sơ đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký:

 • Bản sao Giấy đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp cho ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán
 • Giấy đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán tại chi nhánh
 • Giấy uỷ quyền cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký CK

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: nộp hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký với UBCKNN

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Giấy chứng nhận

V. LỆ PHÍ: 6.000.000 VNĐ

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

1. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán là 15 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Thời hạn chấp thuận cho chi nhánh của ngân hàng thương mại, chi nhánh của công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán là 10 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VIII. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại bao gồm:

 • Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
 • Nợ quá hạn không quá năm phần trăm tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất;
 • Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

2. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán bao gồm:

 • Có Giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện nghiệp vụ môi giới hoặc tự doanh chứng khoán;
 • Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.