Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

2. Báo cáo tóm tắt về kết quả phát hành kèm theo xác nhận của Ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán;

3. Danh sách cổ đông, ghi rõ họ tên cổ đông, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân), tên đầy đủ, tên viết tắt, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức), loại cổ đông, số tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có), số lượng cổ phiếu mua, tỷ lệ sở hữu;

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến cổ đông về thành viên hội đồng quản trị và các nội dung liên quan khác (nếu có).

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đến UBCKNN;

2. Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung.

3. Bước 3: UBCKNN cấp Giấy giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, thu tiền lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

V. LỆ PHÍ:

Lệ phí cấp phép hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tùy thuộc vào quy mô vốn của công ty:

1. Vốn điều lệ từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: 20 triệu đồng;

2. Vốn điều lệ từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: 35 triệu đồng;

3. Vốn điều lệ từ 250 tỷ trở lên: 50 triệu đồng.

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VIII. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Có vốn thực góp tối thiểu là năm mươi (50) tỷ đồng Việt Nam;

2. Có tối thiểu 100 cổ đông, không kể cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

3. Do một Công ty quản lý quỹ quản lý;

4. Tài sản được lưu ký tại một Ngân hàng Giám sát độc lập với Công ty quản lý quỹ;

5. Tối thiểu hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng Quản trị phải độc lập với công ty quản lý quỹ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.