Bổ sung địa điểm kinh doanh thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Giấy đề nghị làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở (theo mẫu);

2. Giấy ủy quyền (theo mẫu) của tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở cho chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện cung cấp dịch vụ phân phối chứng chỉ quỹ mở;

3. Bản sao có chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ; bản sao có chứng thực giấy phép thành lập và hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc các tài liệu tương đương của các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ mở;

4. Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ (theo mẫu);

5. Danh sách và bản cung câp thông tin nhân sự có chứng chỉ môi giới chứng khoán (theo mẫu).

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại) nộp hồ sơ đến UBCKNN;

2. Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Không

V. LỆ PHÍ: Không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: Không

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VIII. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Là địa điểm kinh doanh hợp pháp của đại lý phân phối theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện;

2. Có ít nhất hai (02) nhân viên có chứng chỉ Môi giới chứng khoán; hoặc đã thi đạt trong kỳ thi sát hạch chứng chỉ Môi giới chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức; hoặc là người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài và đã có Chứng chỉ chuyên môn Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam;

3. Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết, phục vụ cho việc phân phối chứng chỉ quỹ mở như sau:

  • Có thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính hỗ trợ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ và quản lý dữ liệu thông tin về nhà đầu tư. Cơ sở dữ liệu thông tin về nhà đầu tư phải được lưu trữ, quản lý độc lập, không chia sẻ với các bộ phận khác;
  • Có hệ thống kho két nhằm bảo quản, lưu giữ tài liệu, chứng từ, lệnh giao dịch, chỉ thị thanh toán của khách hàng;
  • Có hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và chuyển lệnh được duy trì thông suốt khi có sự cố xảy ra.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.