Báo cáo và công bố thông tin về việc niêm yết chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Báo cáo về việc đăng ký niêm yết chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài:

  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành và niêm yết chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài;
  • Tài liệu liên quan đến đợt chào bán chứng khoán cơ sở hoặc số lượng chứng khoán cơ sở đang lưu hành để phát hành chứng chỉ lưu ký;
  • Bản công bố thông tin;
  • Bản sao hồ sơ phát hành và niêm yết chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài.

2. Báo cáo về quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc SGDCK nước ngoài.

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài báo cáo với UBCKNN trước khi đăng ký niêm yết chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài;

2. Bước 2: Tổ chức phát hành Việt Nam đăng ký niêm yết chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài gửi báo cáo và đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về quyết định chấp thuận hay không chấp thuận việc niêm yết chứng chỉ lưu ký của cơ quan có thẩm quyền hoặc SGDCK nước ngoài.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Không

V. LỆ PHÍ: Không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: Không

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.