Báo cáo tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Ngày đăng: 04-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Thông báo việc tăng, giảm vốn Quỹ thành viên

2. Quyết định của Đại hội thành viên về việc tăng, giảm vốn, biên bản họp Đại hội thành viên và các tài liệu liên quan

3. Điều lệ Quỹ sửa đổi

4. Hợp đồng lưu ký tài sản Quỹ sửa đổi, bổ sung (nếu có)

5. Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các thành viên góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trước và sau khi tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định

6. Giấy xác nhận của Ngân hàng lưu ký về quy mô đã góp vốn của Quỹ sau khi tăng giảm vốn

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ bản gốc

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Công ty quản lý quỹ gửi UBCKNN hồ sơ báo cáo về việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên trong thời hạn tối thiểu 07 ngày làm việc sau khi thực hiện việc tăng, giảm vốn

2. Bổ sung tài liệu báo cáo và giải trình các vấn đề có liên quan nếu có yêu cầu của UBCKNN

3. Đối với trường hợp tăng vốn: sau khi có thông báo của UBCKNN xác nhận việc lập Quỹ, công ty quản lý quỹ được giải ngân phần vốn tăng thêm của Quỹ thành viên 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Thông báo xác nhận

V. LỆ PHÍ: không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VIII. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Điều lệ Quỹ có quy định việc tăng, giảm vốn Điều lệ

2. Việc tăng, giảm vốn Điều lệ Quỹ đã được Đại hội thành viên quỹ thông qua

3. Vốn Điều lệ Quỹ sau khi giảm không được thấp hơn 50 (năm mươi) tỷ đồng

4. Số lượng thành viên góp vốn sau khi tăng, giảm vốn không vượt quá 30 (ba mươi) pháp nhân

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.