Bán cổ phiếu quỹ

Ngày đăng: 05-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

1. Báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ được lập theo Phụ lục số 01 của Thông tư này;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ;

3. Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán;

4. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ.

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Bước 1: Công ty nộp tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ

2. Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, xem xét tài liệu. Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung.

3. Bước 3: UBCKNN đăng trên trang thông tin điện tử về việc nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của công ty. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: UBCKNN đăng website về việc nhận được tài liệu báo cáo

V. LỆ PHÍ: Không

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.