Thay đổi cơ cấu công nghệ

Ngày đăng: 05-Feb-2015

NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP KHI

THAY ĐỔI CƠ CẤU, CÔNG NGHỆ HOẶC VÌ LÝ DO KINH TẾ

I. Xây dựng phương án sử dụng lao động:

1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  • Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;
  • Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;
  • Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

II. Quy trình cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Doanh nghiệp trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở về việc cho nhiều người lao động thôi việc.

2. Thông báo trước 30 ngày cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho nhiều người lao động thôi việc.

3. Trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động:

  • Mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương đối với người lao động đã làm việc thường xuyên cho Doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên;
  • Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho Doanh nghiệp trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc;
  • Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Diễn giải thêm về các tích trợ cấp mất việc làm cho người lao động làm việc trước ngày 1/1/2009 (ngày bắt đầu tham gia bảo hiểu thất nghiệp)

  • Đối với người lao động làm việc trong khoảng thời gian 1/1/2007 đến 1/1/2009, cách tính như sau:

Trợ cấp thôi việc = (2009 – Năm bắt đầu làm việc) x 01 tháng lương < hoặc = 2 tháng lương

Do đó người lao động sẽ được nhận 2 tháng tiền lương

  • Đối với người lao động làm việc trước ngày 1/1/2007, cách tính như sau:

Trợ cấp thôi việc = (2009 – Năm bắt đầu làm việc) x 01 tháng lương

Lưu ý: cách tính trên được áp dụng cho trường hợp Doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp đầu đủ từ ngày 01/01/2009

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao Động và Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.