Ký kết hợp đồng lao động

Ngày đăng: 05-Feb-2015

I. Những hành vi Doanh nghiệp không được thực hiện

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

II. Loại hợp đồng lao động 

1. Có 3 loại hợp đồng lao động:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn, có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;
  • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Sự chuyển đổi giữa các loại hợp đồng lao động 

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc có thời hạn dưới 12 tháng (bao gồm cả hợp đồng theo mùa vụ) hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì:

  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Nếu hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

III. Hợp đồng lao động

1. Thỏa thuận bảo mật thông tin

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. 

2. Phụ lục hợp đồng lao động 

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để điều chỉnh thời hạn của hợp đồng lao động khi hợp đồng chưa hết thời hạn thì không được xem là ký kết hợp đồng lao động mới. Đây là hình thức mà nhiều doanh nghiệp sử dụng để “lách luật”, ký kết được nhiều hợp đồng lao động xác định thời hạn mà không bị chuyển đổi thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao Động và Việc Làm  xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.