Không Được Nhận Lương Trực Tiếp Bằng Ngoại Tệ

Ngày đăng: 27-Apr-2015

Theo quy định tại Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 thì: “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép”.

Cụ thể hóa nguyên tắc này, Điều 29 Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối đã quy định: “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ các trường hợp sau:

1. Các giao dịch với tổ chức tín dụng và tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối;

2. Người cư trú là tổ chức được điều chuyển vốn nội bộ bằng ngoại tệ chuyển khoản (giữa đơn vị có tư cách pháp nhân với đơn vị hạch toán phụ thuộc và ngược lại);

3. Người cư trú được góp vốn bằng ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

4. Người cư trú được nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản theo hợp đồng ủy thác xuất, nhập khẩu;

5. Người cư trú là  được nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ chủ đầu tư, nhà thầu chính để thanh toán, chi trả và chuyển ra nước ngoài;

6. Người cư trú là tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo hiểm được nhận ngoại tệ chuyển khoản của người mua bảo hiểm đối với các loại hàng hóa và dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài;

7. Người cư trú là tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan được nhận thanh toán bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam từ việc cung cấp hàng hóa và cung ứng dịch vụ;

8. Người cư trú là cơ quan hải quan, công an cửa khẩu tại các cửa khẩu quốc tế và kho ngoại quan được nhận ngoại tệ từ người không cư trú đối với các loại thuế, phí thị thực xuất nhập cảnh hoặc phí cung ứng dịch vụ;

9. Người không cư trú là cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự được thu phí thị thực xuất nhập cảnh và các loại phí, lệ phí khác bằng ngoại tệ;

10. Người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài được nhận lương, thưởng và phụ cấp bằng ngoại tệ từ người cư trú, người không cư trú là tổ chức;

11. Người không cư trú được chuyển khoản bằng ngoại tệ cho người không cư trú khác hoặc thanh toán cho người cư trú tiền xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ;

12. Các trường hợp khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận”.

Theo các quy định nói trên thì chỉ những người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mới được nhận lương, thưởng và phụ cấp bằng ngoại tệ. Đối với người lao động Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc chi trả tiền lương được quy định như sau:

- Điều 4 Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/6/1999 quy định: “Đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà mức lương tối thiểu và các mức lương khác ghi trong hợp đồng lao động bằng đôla Mỹ (USD) thì nay chuyển đổi sang mức lương bằng đồng Việt Nam ....”.

- Công văn 2321/LĐTBXH-TL ngày 06/8/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về tiền lương đối với lao động Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng hướng dẫn: “Trong trường hợp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài không quy định tiền lương bằng đồng Việt Nam mà thực hiện quy định tiền lương tối thiểu và các mức lương khác bằng đôla Mỹ và trả bằng đồng Việt Nam thì khi trả lương cho người lao động Việt Nam phải tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương”.

- Tại Công văn số 3245/LĐTBXH-TL ngày 23/10/2001 về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cũng đã hướng dẫn: “Đối với doanh nghiệp có nguyện vọng và đề nghị tiếp tục được thực hiện quy định tiền lương bằng đôla Mỹ ghi trong hợp đồng lao động và trả lương bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương thì phải có công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để xác định điều này. Các doanh nghiệp không có văn bản đề nghị thì phải chuyển ngay sang quy định mức lương bằng tiền đồng Việt Nam và ghi trong hợp đồng lao động theo các quy định nói trên...”.

Như vậy, dù bạn có tài khoản tiền USD tại ngân hàng thì về nguyên tắc, chủ sử dụng lao động cũng không thể trả lương cho bạn trực tiếp bằng USD; bạn cũng không thể nhận lương bằng đồng USD từ tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng. Hai bên có thể thỏa thuận mức lương bằng USD nhưng khi thanh toán thì phải quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.

Theo Vnexpress