Giấy phép cho thuê lại lao động

Ngày đăng: 05-Feb-2015

THỦ TỤC XIN CẤP

GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

 

      ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LẠI LAO ĐỘNG    

 

1. Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng tại Ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam;

2. Vốn pháp định: 2.000.000.000 đồng, Doanh nghiệp phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động;

3. Có trụ sở ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên;

4. Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;
 • Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

 

      HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG    

 

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP);

2. Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định:

2.1. Doanh nghiệp đang thành lập:

 • Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;
 • Chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn đối với số vốn góp bằng tài sản.

2.2. Doanh nghiệp mới thành lập:

 • Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam đối với số vốn được góp bằng tiền;
 • Chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn và biên bản bàn giao/giầy tờ chứng minh đã góp vốn vào công ty đối với số vốn góp bằng tài sản.

2.3. Doanh nghiệp đã thành lập: văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất.

3. Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ (theo mẫu phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP);

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp (theo mẫu phụ lục số II Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH);

6. Văn bản chứng minh người đứng đầu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo luật định:

 • Hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động hoặc hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cung ứng lao động;
 • Xác nhận của Doanh nghiệp đang bổ sung ngành nghề cho thuê lại lao động trong trường hợp Doanh nghiệp đã hoạt động cung ứng lao động từ trước và người đứng đầu doanh nghiệp đã quản lý, điều hành tại đây.

7. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nếu địa điểm đặt trụ sở thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh;
 • Hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn từ 2 năm trở lên nếu địa điểm đặt trụ sở không thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh

 

      THỜI GIAN GIẢI QUYẾT    

 • 30 ngày làm việc

 

     CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT    

 • Cơ quan nhận và thẩm định tính xác thực các nội dung của Hồ sơ: Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
 • Cơ quan cấp giấy phép: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

      THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG    

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh về địa điểm đặt trụ sở, địa bàn hoạt động; thời gian bắt đầu hoạt động; kèm theo bản sao Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh sách những người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê (Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp hoặc các vị trí được bổ nhiệm bởi người có thẩm quyền trong doanh nghiệp đối với các chức danh trong ban điều hành doanh nghiệp cho thuê).
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải đăng nội dung Giấy phép trên một báo điện tử trong 05 ngày liên tiếp.

 

      CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG    

 • Báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải được gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế), đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp cho thuê đặt trụ sở chính trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm
 • Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Báo cáo việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt: Khi có sự thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bằng văn bản kèm theo sơ yếu lý lịch của người mới được giao nhiệm vụ lãnh đạo điều hành hoạt động cho thuê lại lao động và các văn bản chứng minh đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao Động và Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.