Cho người lao động đi đào tạo

Ngày đăng: 05-Feb-2015

Nhìn chung các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động hiện nay là phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng lao động, từ đó nâng cao chất lượng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng còn một vài nội dung quy định gây khó khăn, vướng mắc hoặc lúng túng cho các doanh nghiệp trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tiễn quản trị nhân sự, nhất là trong việc ràng buộc trách nhiệm của người lao động và trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo của người lao động cho doanh nghiệp khi vi phạm cam kết làm việc cho doanh nghiệp. Một số lưu ý về vấn đề này như sau:

1. Các cam kết Công ty có thể đặt ra với Người lao động chủ yếu là cam kết làm việc trong một thời gian nhất định sau khi đã hoàn tất việc đào tạo, còn các vấn đề khác như thì giống với người lao động bình thường.

2. Khi Người lao động thực hiện không đúng cam kết về thời gian làm việc thì họ có trách nhiệm Bồi thường chi phí đào tạo. Những trường hợp được xem là thực hiện không đúng thời gian cam kết:

  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật (Điều 42 Bộ luật lao động 2012)
  • Một trong những điều khoản trong hợp đồng đào tạo nghề là “trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo”, nên quy định thêm trường hợp Người lao động có lỗi và bị xử lý kỷ luật sa thải thì cũng phải bồi thường chi phí đào tạo. Hiện nay vấn đề này đang còn đang vướng mắc là có phải bồi thường hay không, tuy nhiên Luật không quy định thì mình nên ghi trong thỏa thuận của các bên, thỏa thuận sẽ có hiệu lực.
  • Người lao động và Công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì Công ty lưu ý thỏa thuận cả phần chi phí đào tạo là Người lao động có phải trả lại hay không.

Lưu ý: Trường hợp Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì không phải bồi thường chi phí đào tạo (bao gồm cả trường hợp các bên ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn và người lao động xin nghỉ việc đã thông báo trước 45 ngày). Do đó, nên ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn bằng với thời hạn họ cam kết làm việc với tại Công ty sau khi hết thời gian đào tạo.

3. Để yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo, Công ty cần phải lưu ý những vấn đề sau:

  • Phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động 2012;
  • Lưu trữ đầy đủ các chứng từ liên quan đến chi phí đào tạo, bao gồm:
  • Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học;
  • Tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học;
  • Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Đối với những chi phí không có chứng từ thì nên cho người lao động ký xác nhận vào đó hoặc không hoàn trả cho người lao động chi phí này.

4. Trường hợp đang học giữa chừng mà Người lao động nghỉ ngang: vấn đề này chưa được pháp luật quy định nên mình sẽ thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo là Người lao động có trách nhiệm bồi thường những chi phí đào tạo Công ty đã bỏ ra trong thời gian qua nếu tự ý bỏ họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao Động và Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.