Chấm dứt hợp đồng lao động

Ngày đăng: 05-Feb-2015

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

I. Nghĩa vụ của Doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết;

2. Phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc;

3. Phải trả cho người lao động ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

4. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, Doanh nghiệp phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương:

  • Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho Doanh nghiệp trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được Doanh nghiệp chi trả trợ cấp thôi việc;
  • Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

 3. Trường hợp Doanh nghiệp không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, Doanh nghiệp phải bồi thường thêm ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (do hai bên thỏa thuận).

4. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

II. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc; 

2. Bồi thường cho Doanh nghiệp nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;

3. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho Doanh nghiệp một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

4. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho Doanh nghiệp.

Lưu ý: Tiền lương làm căn cứ bồi thường là mức lương theo quy định tại Điều 90 BLLĐ 2012 bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trong hợp đồng lao động vào thời điểm bị người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

Trong trường Doanh nghiệp xử lý kỷ luật sa thải trái pháp luật đối với người lao động thì Doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường cho người lao động giống như đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao Động và Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.