Tranh chấp nội bộ Công ty

Ngày đăng: 27-Jan-2015

Doanh nghiệp thường thiếu hoặc không có hệ thống các nội quy, quy chế nội bộ của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong hồ sơ pháp lý của mình chỉ có Bản đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận mẫu dấu, một số doanh nghiệp thì có thêm bản Điều lệ, phần lớn các doanh nghiệp không có hệ thống các văn bản nội bộ như: Biên bản, quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu và đại bộ phận các doanh nghiệp là thiếu Quy chế tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp, các quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế quản lý và sử dụng con dấu… hệ thống các biểu mẫu, văn bản hành chính nội bộ…

 

Nhiều doanh nghiệp tuy có một số các nội quy, quy chế quản lý doanh nghiệp nhưng phần lớn là do cán bộ copy hay sao chép từ các doanh nghiệp khác nhau hoặc do cán bộ tự xây dựng nhưng lại không đồng bộ, không hợp lý, có những quy định còn trái với pháp luật, không phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp mình, ở địa phương mình.

 

Việc thiếu hệ thống các văn bản nội bộ nói trên đã dẫn đến việc áp dụng và xử lý các tình huống thiếu cơ sở pháp lý, mang tính tùy tiện, cả nể nhiều khi các doanh nghiệp còn mang tính doanh nghiệp gia đình, người quen, dẫn đến bất công trong cách xử lý, người lao động tâm lý chán nản, đối phó, làm cho xong. Chủ doanh nghiệp cũng khó xử lý trong trường hợp là người thân, người nhà của mình khi có vi phạm, đây chính là những nguyên nhân tiềm ẩn những mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp mất đi sức mạnh, sự liên kết và quyết tâm trong chính nội bộ của doanh nghiệp. Hoạt động tư vấn pháp luật thường xuyên sẽ mang đến cho doanh nghiệp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp, các nội quy, quy chế áp dụng và vận hành cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, khi đó những rủi ro nêu trên chắc chắn sẽ không mắc phải và doanh nghiệp vững tâm trong hoạt động của mình.