Rủi ro vay vốn tín dụng

Ngày đăng: 30-Jan-2015

Vốn là điều vô cùng cần thiết trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại… Khi thực hiện việc vay vốn tín dụng doanh nghiệp thường mắc phải những vấn đề pháp lý như: Vay vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn, lãi suất cho vay, chi phí quản lý, tài sản bảo đảm, kế hoạch trả nợ…phần nhiều các doanh nghiệp đổ vỡ đều do vướng vào việc vay vốn tín dụng. Nhiều khi cần vốn kinh doanh doanh nghiệp đã có vay vốn cho bằng được mà không tính đến các hiệu quả sử dụng vốn vay. Chưa có những tư vấn pháp luật cần thiết để có thể thực hiện việc vay vốn, kế hoạch sử dụng vốn, bảo đảm an toàn vốn vay. Chưa phân tích các yếu tố cần thiết về việc đánh giá dự án vay vốn, khả năng thu hồi vốn vay, khả năng thanh toán của đối tác, những rủi ro pháp lý giữa hợp đồng giao dịch với đối tác, cân nhắc khả năng sử dụng vốn vay và quyết định vay vốn ở thời điểm thích hợp.

Do nhu cầu cần vốn và vì mục đích cần vốn cộng với việc tư vấn cho xong việc của cán bộ tín dụng đã đẩy doanh nghiệp vào thế không có đường lui. Các ông chủ, bà chủ doanh nghiệp đã không nhận thức được việc vay vốn là phải có phương án kinh tế khả thi, trong thời hạn vay vốn phải bảo đảm được việc trả gốc, trả lãi và còn có lãi cho doanh nghiệp sau khi đã trừ đi những chi phí. Phương án xử lý tài sản bảo đảm chỉ là phương án cuối cùng khi thực hiện thu hồi vốn, khi doanh nghiệp có những khoản vay vốn không hợp lý sẽ chịu hậu quả của việc nợ tín dụng, lãi suất kéo dài và doanh nghiệp sẽ kiệt sức trước những phương án giãn nợ, hạ lãi suất, cơ cấu nợ của ngân hàng và doanh nghiệp chỉ làm để trả nợ. Do đó chủ doanh nghiệp và bản thân doanh nghiệp phải được tư vấn pháp lý liên quan đến việc vay vốn tín dụng, hiểu bản chất của việc vay vốn tín dụng và làm chủ được việc vay vốn tín dụng để doanh nghiệp không lâm vào việc suy thoái kinh tế và kiệt quệ sức khỏe vì vốn tín dụng, ngân hàng.