Chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày đăng: 28-Oct-2015

PHẠM VI DỊCH VỤ

 

Chúng tôi sẽ cung cấp và hỗ trợ cho KHÁCH HÀNG những nội dung sau:

 

1. Tư vấn cho KHÁCH HÀNG các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng vốn cho Nhà đầu tư nước ngoài.

 

2.  Hỗ trợ KHÁCH HÀNG soạn thảo và nộp hồ sơ:

 

a. Soạn thảo, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ các văn bản cần thiết để thực hiện công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn cho Nhà đầu tư nước ngoài;

 

b. Đại diện cho KHÁCH HÀNG nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền;

 

c. Thay mặt KHÁCH HÀNG theo dõi việc thụ lý giải quyết hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

 

d. Tư vấn, hỗ trợ KHÁCH HÀNG trong việc giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng;

 

e. Thay mặt nhận kết quả và bàn giao KHÁCH HÀNG.

 

III.       THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN

 

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ MUA VỐN

1. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các thông tin và tài liệu cần thiết theo yêu cầu, Chúng tôi sẽ gửi Khách Hàng hồ sơ đăng ký mua vốn để kiểm tra và/hoặc phê duyệt;

2. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được đóng dấu và ký hợp lệ từ KHÁCH HÀNG, Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;

3. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, CHÚNG TÔI sẽ nhận xác nhận Thông báo chấp thuận việc đăng ký mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài và bàn giao cho KHÁCH HÀNG.

BƯỚC 2: THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo chấp thuận việc đăng ký mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, CHÚNG TÔI sẽ gửi Khách Hàng hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra và/hoặc phê duyệt;

2. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được đóng dấu và ký hợp lệ từ KHÁCH HÀNG, CHÚNG TÔI sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;

3. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, CHÚNG TÔI sẽ nhận Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và bàn giao cho KHÁCH HÀNG.

BƯỚC 3: XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

1. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ gửi Khách Hàng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để kiểm tra và/hoặc phê duyệt;

2. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được đóng dấu và ký hợp lệ từ KHÁCH HÀNG, Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;

3. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, Chúng tôi sẽ nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bàn giao cho KHÁCH HÀNG.

Xin lưu ý rằng thời gian trên có thể thay đổi theo quyết định của Cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Chúng tôi cam kết sẽ tận tâm và nỗ lực hoàn thành Dịch vụ theo cách thức hiệu quả nhất và trong thời gian sớm nhất.