Thành lập doanh nghiệp kinh doanh trạm cấp LPG

Ngày đăng: 25-Aug-2015

Thành lập công ty/ doanh nghiệp kinh doanh trạm cấp LPG

Trạm cấp LPG đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG:

1. Trạm cấp LPG phải được xây dựng theo quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; có Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế do cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

2. Thiết bị đo lường đã được kiểm định và hiệu chỉnh theo quy định.

3. Có Văn bản cam kết với cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trạm cấp LPG.